Quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

          Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước tiến mới trong việc đánh giá cán bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở

          Thực hiện Đề án số 01-ĐA/ĐUK, ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn,”, Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thành lập đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của chi bộ giai đoạn 2022-2025 gồm 07 đảng viên; ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên và lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các tuyên truyền viên phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng.

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi...

          Trong 3 năm qua (2021-2023), phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” được Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo triển khai và các cấp hội cơ sở, cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, phát động.