Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Sao lục số 72-BS/ĐUK, ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

17-11-2021 09:13

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CT ve dai hoi hoi cuu chien binh.PDF

Tin liên quan