Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Các phụ lục và biểu kèm theo Kế hoạch số 67-KH/ĐUK, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc, các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ hiện tại 2020 - 2025 năm 2022

21-03-2022 10:55

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 1.1- PHU LUC 1A (doi tuong nguon BT PBT ĐUK).DOC
2 1.2- PHU LUC 1B (doi tuong nguon BCH, BTV CAP DB KHOI).DOC
3 1.3- PHU LUC 1C (doi tuong nguon TRUONG, PHO PHONG DU KHOI).DOC
4 1.4- PHU LUC 1D (doi tuong nguon BCH, BTV, CHU CHOT CAP CO SO).DOC
5 2- PHU LUC 2 (Xac dinh do tuoi QH) DUK.doc
6 3.1- PHU LUC 3A (quy trinh CAP DB KHoi).DOC
7 3.2- PHỤ LUC 3B (quy trinh Ban - DB KHoi).DOC
8 3.3- PHỤ LUC 3C (quy trinh CHI BO - DB co so - DUK).DOC
9 4- PHU LUC 4 (DANH MUC HO SO QUY HOACH) - DUK.doc
10 5- MAU 1 (PHIEU GT CAC BUOC) - DUK.doc
11 6- MAU 2 (BAN TONG HOP KQ KP) - DUK.xls
12 7- MAU 3 (DANH SACH QH CAP DB KHoi).xls
13 8- MAU 4 (DANH SACH QH BAN, Doan the - DUK).xls

Tin liên quan