Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền, triển khai Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

31-03-2022 08:48

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tuyen truyen, trien khai QD57 BBT ve dtao LLCT, CT10 cua TU ve an toan TP.signed.pdf
2 Sao luc CT10 TU ve ATTP.PDF
3 Sao luc QD57 TW ve dao tao LLCT.PDF

Tin liên quan