Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

11-05-2022 10:12

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD SH ctri tu tuong ve ND TP cua TBT Nguyen Phu Trong.pdf

Tin liên quan