Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Định hướng tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 6/2022

31-05-2022 16:27

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T6-2022.pdf
2 NQ 06TW.pdf
3 NQ10TW.pdf
4 QCPH cong tac giua Dang uy Khoi va cac co quan.pdf
5 QCPH UBKT voi Dang uy Khoi ve KTGS thi hanh ky luat dang.pdf
6 Quy dinh 57 TW ve luan chuyen can bo.pdf
7 Thong bao ve giai thuong thong tin doi ngoai lan thu VIII (1).pdf
8 KL34 TW ve Chien luoc KTGS cua Dang den nam 2030.pdf

Tin liên quan