Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”.

20-07-2022 09:56

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 The le thi trac nghiem tim hieu CN M-LN, tu tuong HCM, NQ Dang.pdf
2 TL tham khao thi trac nghiem tim hieu CN Mac LN, tu tuong HCM, NQ Dang (CT).doc

Tin liên quan