Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, tư tưởng; cung cấp thông tin tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội tháng 6/2024.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ND tuyen truyen, SH ctri tu tuong, ccap ttin va nam bat DLXH T6-2024 305.pdf
2 161 NQ_ tg cuong su lanh dao cua Dang du du an cao toc chi lang.PDF
3 Chi thi phat dong thi dua nam 2024.pdf
4 Chi thi 32.PDF
5 cttw30 ve cong tac tuyen truyen mieng.signed.pdf
6 CUNG CAP THONG TIN GOI THAU SO 7.pdf
7 ĐC TT 95 năm CĐVN.pdf
8 De cuong tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.doc
9 Kl so 79.PDF
10 NQ 139 BCH nhiem vu nam 2024_ Sau HN 6.PDF
11 NQ 161 cua BTVTU ve tang cuong su lanh dao cua Dang voi DA cao toc HN-CL.PDF
12 QD-142-TW giao quyen trach nhiem cho nguoi dung dau trong cong tac can bo.pdf
13 Sao luc QD 144 dao dưc cach mang cua can bo, dang vien.PDF
14 TBVP về Chi thi so 32.pdf

Tin liên quan