Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng nội dung cung cấp thông tin, tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội tháng 7/2024

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dhuong ND ccap thong tin, tuyen truyen, SHCTr,nam bat DLXH T7-2024.pdf
2 CHi thi so 31 ve cong atc an toan ve sinh lao dong.signed.pdf
3 Chi thi so 34 tg cuong ldao cua Dang ve ptrien nha o XH.PDF
4 CHi thi so 36 ve dai hoi van hoc nghe thuat.PDF
5 CVTU trien khai Chi thi so 31 BBT an toan, VSLD_Ban hanh.pdf
6 ĐC (2024) tuyên truyền chương trình tôn vinh.doc
7 ĐCTT điều chỉnh CTĐT dự án QL4B.doc
8 HD (2024) tuyên truyền chương trình tôn vinh học tập và làm theo TTDDPCHCM.pdf
9 Hiep dinh ve CK va QCQLCK_VN-TQ.pdf
10 Hiep dinh ve QC QLBG_VN-TQ.pdf
11 Kế hoạch Tổ chức giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND.pdf
12 KH 40_11-6-2024 to chuc Giai bao chi tinh LS lan 5 nam 2025.pdf
13 KH thực hiện Nghị quyết số 162 của BCH Đảng bộ tỉnh.pdf
14 KH TRIEN KHAI THI HANH LUAT BVKCTQS.pdf
15 KHTU chương trình Tôn vinh điển hình năm 2024.pdf
16 KL 81 cua TT thuc hien TW7 ve bien doi khi hau.PDF
17 KL 84 ve tiep tuc thuc hien NQ 23 ve phat trin van học NT.PDF
18 NQ 162 cua BCH DB tinh ve nang cao hieu qua hoat dong cua to chuc dang, CTXH, LL tham gia hoat dong tai thon, to dan pho.PDF
19 NQ ban hành Thể lệ giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND.pdf
20 Thông báo thủ đoạn giả danh CA, VKS, TA lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên KGM.pdf
21 TRICH NGHI DINH THU (Đoạn 7).pdf

Tin liên quan