Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2021

02-11-2021 09:38

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T6-2021.signed.pdf
2 TL cuoc thi anh, tp bao chi ve phong chay chua chay.PDF
3 T5 Nghi quyet cong bo danh sach 55 nguoi trung cu HDND tinh_0.pdf
4 Phu luc I - Danh sach ket qua bau cu_93 nguoi ung cu DB HDND_kem NQ_0.pdf
5 T5 Phu luc II - Danh sach 55 dai bieu kem NQ cong bo bau cu_0.pdf
6 De cuong tuyen truyen 80 nguoi cao tuoi.docx

Tin liên quan