Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

19-12-2019 17:53

    Sáng ngày 17/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, 128 cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đảng viên, chuyên viên các ban tham mưu giúp việc, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
    Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên hội đồng lý luận trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung gồm 2 phần: Một là, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Hai là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.
    Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu sau hội nghị, cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2020 bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chuyên đề; đưa nội dung chuyên đề năm 2020 vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Phát động trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và Nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian,…; đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025. Tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Quy chế giám sát, phản biện xã hội và quy định tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

La Thị Nhung, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 

Tin liên quan