Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

21-07-2020 08:46

      Trong 5 năm qua, ĐBKCCQ tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các cấp ủy trong đảng bộ luôn bám sát, vận dụng thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham quan phòng tuyên truyền giáo dục tại Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh.  
 
      Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đó là trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy KCCQ tỉnh đã có nhiều đổi mới. Đảng ủy  xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Thường vụ, các ban tham mưu giúp việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác được cụ thể trong từng tháng, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ. Đặc biệt đây là nhiệm kỳ đầu tiên, đảng ủy ban hành được 9 đề án, chuyên đề nghiên cứu và tổ chức hội thảo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thiết lập, đưa vào hoạt động hiệu quả trang thông tin điện tử tổng hợp của Đảng bộ Khối; chỉ đạo thí điểm xây dựng 6 phòng tuyên truyền giáo dục tại cơ sở và tổ chức được 3 hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng với Đảng ủy Khối cơ quan thành phố Nam Ninh, Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
 
      Một dấu ấn rất quan trọng của ĐBKCCQ tỉnh trong 5 năm qua đó là công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được quan tâm, củng cố. Đảng ủy Khối đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng chương trình công tác toàn khóa. Trong nhiệm kỳ, đảng ủy đã ban hành 4.037 văn bản, trong đó có 1.289 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng và 2.748 quyết định về công tác đảng viên. Cùng với đó, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng… Qua đó, chất lượng xây dựng các nghị quyết và hiệu quả thực hiện nghị quyết của các cơ sở đảng trực thuộc được nâng lên.
Cán bộ Ban Tuyên giáo, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh trao đổi kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng các cấp.  
 
      Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên được thực hiện đồng bộ cả về lượng và chất. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảng bộ đã kết nạp được 868 đảng viên  (đạt 115,7% chỉ tiêu), với 80% đảng viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Cùng với đó, ĐBKCCQ tỉnh đã triển khai nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
      Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với phương châm “Dân chủ – Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, ĐBKCCQ tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nội dung chủ đề hằng năm để triển khai thực hiện, chú trọng việc làm theo và nêu gương, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên.
 
ĐBKCCQ tỉnh là Đảng bộ đặc thù trực thuộc Tỉnh ủy, vừa làm công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đồng thời trực tiếp cụ thể hóa, lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ khối hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp (nhà nước và có vốn nhà nước); có 260 tổ chức đảng dưới cơ sở, trong đó có 9 đảng bộ bộ phận, 251 chi bộ với tổng số 4.294 đảng viên.
 
 Nguồn: Baolangson.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin liên quan