Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo sinh hoạt chuyên đề gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

14-12-2021 16:01

Xác định việc nâng cao công tác chuyên môn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ thường xuyên, là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Chi bộ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chuyên đề, chất lượng công tác chuyên môn và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

    Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn hiện nay có 14 đảng viên, chiếm tỷ lệ 100% cán bộ, công chức của Ban. Thực hiệnHướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian qua Chi bộ đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Tập trung lãnh đạo nâng cao ý thức tự giác, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề.

     Để triển khai, thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề, hằng năm Chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề như: lựa chọn nội dung sinh hoạt hàng tháng; định hướng chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên để lựa chọn những nội dung chuyên đề về công tác chuyên môn đăng ký đưa vào nội dung sinh hoạt. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt đã được thực hiện bài bản, nền nếp, cách thức tổ chức sinh hoạt phong phú, đa dạng với nhiều hình thức khoa học, sát thực tế. Tại mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề, đều giao cho đảng viên có chuyên môn chuẩn bị, trình bày tại kỳ sinh hoạt chuyên đề bằng nhiều hình thức như báo cáo; thuyết trình; kể truyện; kết hợp trình chiếu Powerpoint... Sau đó các đồng chí đảng viên khác tham gia ý kiến cá nhân để bổ sung, góp ý, phản biện. Đồng chí chuẩn bị nội dung tiếp thu, bổ sung, giải trình đối với các ý kiến tham gia. Đồng chí chủ trì kết luận nội dung sinh hoạt.
     Năm 2021, Chi bộ đã đăng ký với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, xác định 02 nhiệm vụ trọng tâm là: tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Trên cơ sở đó đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức được 06 kỳ chuyên đề, đó là: (1) giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; (2) học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh; (3) công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; (4) một số nội dung triển khai thực hiện nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; (5) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (6) công tác dân vận của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các buổi sinh hoạt đã thu hút 84 lượt đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, thảo luận.
 
 
 
(một slide powerpoint được thuyết minh trình chiếu trong sinh hoạt chuyên đề kỳ 1 năm 2021)
 
     Việc gắn sinh hoạt chuyên đề với nhiệm vụ chuyên môn là hoạt động tích cực, hiệu quả, phát huy được sở trường, năng lực chuyên môn của cán bộ, đảng viên, làm phong phú thêm nội dung của sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng kiến thức, giúp cán bộ, đảng viên có cách nhìn đa chiều, thấu đáo, thực tế và lý luận về công tác chuyên môn.
     Trong thời gian tới Chi bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chuyên đề. Lựa chọn và tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề bám sát hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chi bộ.
Phùng Quốc Hoàn, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tin liên quan