Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

12-08-2022 08:37

      Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐUK, ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong hai ngày 08 và 09/8/2022 Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) với 198 đảng viên, quần chúng tham gia hội nghị.

 
Toàn cảnh hội nghị
 
      Tại hội nghị đảng viên, quần chúng được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
 
Đồng chí Nguyễn Phúc Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở quán triệt Nghị quyết tại hội nghị
 
      Thông qua hội nghị giúp cho đội ngũ cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ nhận thức đầy đủ nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; trên cơ sở đó nghiên cứu, cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, phòng, ban, cơ quan, đơn vị.
 
Tô Thu Trường, Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT

Tin liên quan