Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

03-07-2019 11:22

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 17/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Sáng ngày 01/7/2019, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

      Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 17/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Sáng ngày 01/7/2019, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở chủ trì Hội nghị.
 
Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ 
báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019
 
      Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng, thủ trưởng đơn vị lãnh đạo các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Ngành; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và sinh hoạt theo đúng Điều lệ.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh
phát biểu chỉ đạo
 
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các Nghị quyết chuyên đề; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/ĐU ngày 28/6/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.  
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
      Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh,  các ý kiến góp ý tại Hội nghị bổ sung vào Nghị quyết để lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đề ra trong năm 2019.
 
 
Hoàng Xuân Hữu - Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tin liên quan