Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Sở GDĐT Lạng Sơn xây dựng đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

24-03-2020 10:40

    Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT); Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 quy định về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, theo đó việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới bắt đầu từ năm học 2020-2021. Đồng thời, tại Điều 72 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 cũng có sự thay đổi về quy định đối với chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên, đó là yêu cầu giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) để thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo quy định.

      Nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, Đảng bộ Sở GDĐT Lạng Sơn đang tiến hành xây dựng dự thảo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 3 năm 2020. Để có căn cứ xây dựng Đề án, Sở GDĐT tiến hành khảo sát cơ cấu, trình độ đội ngũ, quy mô trường lớp, học sinh toàn ngành. Tính đến tháng 01 năm 2020, toàn tỉnh có 4576/13438 (34,05%) CBQL, GV cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo; trong số CBQL, GV đang tham gia các khóa đào tạo để đạt chuẩn là 1.903 người; số chưa tham gia các khóa đào tạo để đạt chuẩn là 2.673 người (19,89%). Một số môn học dự báo sẽ thiếu giáo viên khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới:
     Đối với cấp Tiểu học: So với Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có ít môn học hơn do thực hiện chủ trương tích hợp cao ở các lớp dưới; từ khối lớp 3 có thêm 2 môn học mới bắt buộc là Ngoại ngữ 1; Tin học và Công nghệ. Dự báo đến thời điểm triển khai lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2022-2023, số giáo viên sẽ thiếu là 702 người (383 giáo viên Văn hóa, 86 giáo viên tiếng Anh, 179 giáo viên Tin học).
     Đối với cấp Trung học cơ sở: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có thêm 1 môn học bắt buộc là môn Tin học (đối với chương trình hiện hành thì Tin học là môn học tự chọn, không bắt buộc) do đó cần phải bổ sung 35 giáo viên môn Tin học để đáp ứng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
     Đối với cấp THPT: Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành yêu cầu học 13 môn học bắt buộc, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu học 10 môn học trong đó có 5 môn bắt buộc và 5 môn lựa chọn. Cơ bản đội ngũ đáp ứng việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
      Đề án đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ nhà giáo và CBQL giáo dục mầm non đạt chuẩn đào tạo hoặc đang được đào tạo để đạt chuẩn là trên 97%; tỷ lệ nhà giáo và CBQL giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn đào tạo hoặc đang được đào tạo để đạt chuẩn trên 90%.  Đồng thời 100% nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, giáo viên dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnhđược tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội.
     Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện công tác đào tạo: Khuyến khích, tạo điều kiện để GV phổ thông trong biên chế đủ điều kiện về độ tuổi và năng lực có chuyên ngành khác môn Tin học trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chưa dạy đủ số giờ theo quy định đăng ký đào tạo chuyên ngành Tin học trình độ đại học. Xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức các lớp đào tạo nâng chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 cho nhà giáo và CBQL giáo dục theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học. Giao nhiệm vụ cho trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn mở các lớp đào tạo trình độ cao đẳng cho nhà giáo, CBQL giáo dục mầm non chưa đạt chuẩn. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh trên địa bàn phối hợp với với các trường đại học tổ chức các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học cho nhà giáo, CBQL các cấp học.
      Đối với công tác bồi dưỡng giáo viên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bên cạnh giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông cho đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục; tuyên truyền đến học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh về nhu cầu tuyển dụng của ngành Giáo dục và Đào tạo đối với các môn còn thiếu GV giai đoạn 2020 - 2025 để tạo nguồn tuyển dụng cho tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp với các trường đại học tham gia Chương trình phát triển các trường sư phạm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, CBQL cơ sở GDPT (Chương trình ETEP) để triển khai, tổ chức bồi dưỡng nhà giáo, CBQL giáo dục cốt cán và đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo đúng tiến độ. Thành lập đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện đủ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng để tham gia bồi dưỡng và tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng tại tỉnh và các huyện (thành phố). Phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cốt cán trong việc giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện Chương trình GDPT 2018. Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo của đội ngũ giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh trong giai đoạn tới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức triển khai, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp hiệu quả giữa hình thức bồi dưỡng tập trung, bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng qua mạng; định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhà giáo, CBQL giáo dục.
    Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông và Luật Giáo dục giai đoạn 2020 – 2025” tại tỉnh Lạng Sơn là đòi hỏi cấp thiết để đảm bảo về số lượng và chất lượng đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.
 
Trần Thị Hải Yến, Đảng bộ Sở Giáo dục à Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan