Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2022)

Trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2022) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn để các đơn vị, cá nhân khai thác phục vụ công tác tuyên truyền.

Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trân trọng giới thiệu Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Bí thư Trung ương Đảng xuất bản để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)

Trân trong giới thiệu "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XV

Trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XV" do ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Quốc hội biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022)

Trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

“Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Trân trọng giới thiệu “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội III của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Trân trọng giới thiệu một số khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội III của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để các đơn vị rà soát, khai thác tài liệu tuyên truyền, triển khai.

“Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường”

Trân trọng giới thiệu “Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường” để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Tài liệu Thông tin chuyên đề tháng 3/2022

Trân trọng giới thiệu Tài liệu Thông tin chuyên đề tháng 3/2022 do Ban Đối ngoại Trung ương tổng hợp biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

“Thông cáo chung Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022”

Trân trọng giới thiệu “Thông cáo chung Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022” để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

“Tài liệu đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Trân trọng giới thiệu “Tài liệu đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, do tiến sĩ Lương Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền .

“Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền .

Tài liệu tham khảo phục vụ thi trắc nghiệm trên internet về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Trân trọng giới thiệu Tài liệu tham khảo phục vụ thi trắc nghiệm trên internet về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn biên soạn để các đơn vị khai thác làm tài liệu tuyên truyền, tham gia cuộc thi.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/03/1912 - 28/03/2022)

Trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/03/1912 - 28/03/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hưng Yên biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022)

Trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022)”do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)

Trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)” để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

“Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)”

Trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

Trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 " do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000; phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000; phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet

Trân trọng giới thiệu Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet để các đơn vị làm tài liệu tuyên truyền.

“Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”

Trân trọng giới thiệu “Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành để các đơn vị làm tài liệu tuyên truyền

"Đề cương tuyên truyền thực hiện Nghị Quyết số 30-NQ/TU, ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030 "

Trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền thực hiện Nghị Quyết số 30-NQ/TU, ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030 " để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021)" do Ban Dân vận Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

“Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911- 10/10/2021)”

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911- 10/10/2021)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2021)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2021)" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu và 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam biên soạn.

Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910-15/7/2020)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910-15/7/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Đề cương tuyện truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10/7/1910-10/7/2020)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020). Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương tuyên truyền.

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Ngày 16/3/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Để hưởng ứng tham gia Cuộc thi trên mạng xã hội VCNET, Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Thể lệ.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương biên sọa và phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.

Tài liệu tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành Tài liệu tuyên truyền: "Covid-19: Những tác động, hệ lụy và giải pháp ứng phó", Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn biên soạn và phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương để phục vụ cho công tác tuyên truyền kỷ niệm và Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam".

Đề cương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành Đề cương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Đề cương truyên truyền kỷ niệm 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Đề cương truyên truyền kỷ niệm 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019). Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Đề cương truyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2019)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Đề cương truyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2019). Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019) . Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để cá đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền