Phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên - giảng viên trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù định

Thời gian qua, Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm đội ngũ đảng viên - giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù định; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng.

Chi bộ xây dựng Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng là tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng, diễn ra trong sinh hoạt nội bộ Đảng nhằm giáo dục, rèn luyện đảng viên của Đảng và củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng. Quán triệt tư tưởng đó, trong những năm qua, Chi bộ Xây dựng Đảng đã quan tâm thực hiện tốt nguyên tắc trên tại Chi bộ.

Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách và lâu dài trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng bộ, chi bộ trong hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng, Đảng bộ Trường Chính trị luôn nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên nhà trường góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Chi bộ Xây dựng Đảng học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Đảng

Trong di sản quý báu của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng có một nội dung rất quan trọng được Người nhấn mạnh trong nhiều tác phẩm và bài viết, đó là việc thực hiện tự phê bình và phê bình. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ Xây dựng Đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Đẩy mạnh công tác tư tưởng tại Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trong giai đoạn hiện nay

Công tác tư tưởng của Đảng là một bộ phận cấu thành trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, công tác tư tưởng của Đảng có nhiệm vụ bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng. Qua thực tiễn tại Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tác giả đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ.

Đại hội Chi bộ Xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp.

Ngày 12/3/2020, Chi bộ Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Phòng Tuyên truyền giáo dục Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ - mô hình thí điểm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng Phòng Tuyên truyền giáo dục, phục vụ hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ.

Chi bộ Xây dựng Đảng – Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ Xây dựng Đảng thực hiện nghiêm túc bằng những hoạt động thiết thực - là giải pháp quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, hiện nay.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - cách làm tại Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ luôn coi trọng và đề ra những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị

Nhận thức rõ công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, giảng viên và học viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của nhà trường, từ đầu năm đến nay, công tác này được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, nhiều hình thức đa dạng. Bám sát theo từng sự kiện, từng thời điểm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đoàn thể nhà trường đã tổ chức các hoạt động như: Tham gia các cuộc thi, tổ chức tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề,…; cùng với đó, tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", các hoạt động về nguồn, tìm hiểu các di tích lịch sử, căn cứ địa cách mạng.

Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tạo động lực từ các phong trào thi đua

Bài viết nhằm tuyên truyền về tinh thần tham gia các phong trào thi đua do cấp ủy cấp trên phát động. Qua thực tế tại Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua giữa các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.