Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh chú trọng lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác chuyên môn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đồng bộ giải pháp phát triển đảng viên

(LSO) – Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh mới kết nạp được 6 đảng viên, đạt 40% chỉ tiêu nghị quyết đề ra… Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả công tác này.