Công tác phối hợp tuyên truyền của Báo Lạng Sơn: Hiệu quả từ một chuyên đề

Công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ trọng tâm được Chi ủy, Ban Biên tập Báo Lạng Sơn hết sức chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó sẽ góp phần quan trọng, thiết thực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nhất là trong công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tờ báo in, báo điện tử. Do đó, trong những năm qua, Chi ủy, Ban Biên tập Báo Lạng Sơn hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác trên và ngày càng đi vào nền nếp, thu được những kết quả tích cực.

Chi bộ Báo Lạng Sơn tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Thời gian qua, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Chi bộ Báo Lạng Sơn xác định là một nội dung quan trọng, thiết thực trong hoạt động của chi bộ