Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo và những thành tích đạt được trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.