Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu - tổng hợp

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu - tổng hợp

Cụm thi số 1 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Cụm thi số 1 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với công tác tổ chức đảng, đảng viên

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng, ban hành và nghiêm túc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 03/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng”, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 12/5/2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với hai quần chúng ưu tú Nông Đức Tuân và Lê Thị Thuyên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm cập nhật thông tin kịp thời, chính xác Bản tin Thông báo nội bộ.

Năm 2018, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phát huy tính tích cực, chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện nhóm nhiệm vụ chuyên môn về công tác tuyên giáo, được đề ra trong Nghị quyết số 56-NQ/TU, ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm cập nhật thông tin kịp thời, chính xác Bản tin Thông báo nội bộ.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động từ thiện, nhân đạo

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động từ thiện, nhân đạo