Đảng ủy Văn phòng Tỉnh uỷ lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Cùng với việc quan tâm lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo cơ quan, các đoàn thể, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.