Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, ban hành kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo sinh hoạt chuyên đề gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Xác định việc nâng cao công tác chuyên môn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ thường xuyên, là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Chi bộ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chuyên đề, chất lượng công tác chuyên môn và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy phát huy vai trò của đảng viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai nhiều hoạt động, phát huy tốt vai trò của đảng viên trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.