Kinh nghiệm trong việc phát hiện và tổ chức thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên

Từ tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong những năm qua. Bài viết đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; phân tích những hạn chế, yếu kém, cũng những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và rút ra 05 bài học kinh nghiệm, 04 nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong thời gian tới.

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2018.