Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 06 và 07/8/2022, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII