Đảng ủy Ngân hàng nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐUK, ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 08 và 09/8/2022 Đảng ủy Ngân hàng nhà nước tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn thành công tốt đẹp.

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, được sự nhất trí của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 15/5/2022 ngày 19/5/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đảng ủy Ngân hàng nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Ngày 16/4/2022, Đảng ủy Ngân hàng nhà nước đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viêncó đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” với với sự tham gia của 36 đảng viên, quần chúng của đảng bộ

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Đảng bộ, cơ quan; quán triệt nghiêm túc Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 05/11/2021, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong hai ngày 16 và 17/5/2021 Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị có 34 đảng viên và 06 quần chúng trong Đảng bộ.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 của Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020. Qua đó nhằm kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các đảng viên trong toàn Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

Trong 2 ngày 08 và 09/3/2020, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Hội thi Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/ĐUK ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội thi Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 02/6/2019, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thi Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo Bác.