Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 10/2/2020, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025