Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và Tổng kết công tác Đảng năm 2021

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và Tổng kết công tác Đảng năm 2021

Ngày 10/11/2021, Chi bộ NHCSXH tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp xây dựng văn hoá Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn để phát triển bền vững”.

Chi bộ NHCSXH tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp xây dựng văn hoá Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn để phát triển bền vững” nhân ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam 10/11.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Hữu Lũng

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Hữu Lũng

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

Ngày 19/12/2020, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/3/2020, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và lễ kết nạp đảng viên.

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và lễ kết nạp đảng viên