Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Để đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chi ủy chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ