Giới thiệu Đảng ủy Khối

Các ban Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh

14-05-2018 10:48

 I- Văn phòng Đảng uỷ Khối

          1- Chức năng
          1.1- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ Khối trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối.
          1.2- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Đảng uỷ Khối và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối.
          2- Nhiệm vụ
          2.1- Nghiên cứu, đề xuất:
          a) Chương trình công tác của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối.
          b) Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Đảng uỷ Khối.
          2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
          a) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ Khối.
          b) Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.
          c) Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
          2.3- Thẩm định, thẩm tra:
          a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.
          b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao trước khi trình Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
          2.4- Phối hợp:
          a) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng uỷ Khối.
          b) Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
          c) Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng uỷ Khối; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ.
          d) Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...
          2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao:
          a) Là đầu mối giúp thường trực Đảng uỷ Khối xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối.
          Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Đảng uỷ Khối; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ Khối.
          b) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở trong Khối theo quy định.
          Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở trong Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.
          Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.
          c) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến Đảng uỷ Khối; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Đảng uỷ Khối giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.
          d) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Khối; hoạt động của các cấp uỷ và các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ Khối để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối.
          đ) Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Đảng uỷ Khối và của văn phòng Đảng uỷ Khối; giúp Thường trực Đảng uỷ Khối chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của các ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ Khối, các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
          e) Là chủ sở hữu tài sản của Đảng uỷ Khối theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối theo phân công, phân cấp.
          g) Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Cơ quan Đảng uỷ Khối.
          h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao.
  

II- Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối

          1- Chức năng
          1.1- Là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối.
          1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng uỷ Khối.
          2- Nhiệm vụ
          2.1- Nghiên cứu, đề xuất:
          a) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
          b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.
          c) Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Đảng uỷ Khối quản lý; quản lý cán bộ, công chức, người lao động của các ban tham mưu, giúp việc và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ Khối theo phân cấp quản lý.
          d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
          2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
          a) Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối; các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ Khối.
          b) Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng uỷ Khối.
          c) Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, lao động thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.
          2.3- Thẩm định, thẩm tra:
          a) Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở và các đoàn thể chính trị - xã hội, trực thuộc Đảng uỷ Khối trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.
          b) Thẩm định và trình thường trực Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.
          c) Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.
          d) Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.
          2.4- Phối hợp:
          a) Các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
          b) Các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.
          c) Các ban đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng uỷ Khối trong hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở.
          2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do BanThường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao:
          a) Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Đảng uỷ Khối và Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý; cán bộ, công chức, lao động ở các ban tham mưu, giúp việc và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng uỷ Khối.
          b) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.
          c) Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.
          d) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của Đảng bộ Khối.
          đ) Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng bộ Khối.
          e) Hướng dẫn xây dựng và thẩm định Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ các cơ sở đảng trực thuộc.
f) Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho các đối tượng là quần chúng ưu tú và đảng viên mới.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao.
 

 III- Cơ quan uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối

 
          1- Chức năng
          1.1- Là cơ quan tham mưu giúp Đảng uỷ Khối, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao.
          1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng uỷ Khối.
          2- Nhiệm vụ
          2.1- Nghiên cứu, đề xuất:
          a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Khối.
          b) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối và nhiệm vụ do Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối quyết định.
          c) Phối hợp với các ban đảng, giúp Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.
          d) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.
          đ) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối.
          2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
          Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.
          2.3- Thẩm định, thẩm tra:
          Đề án, văn bản của các ban tham mưu, giúp việc và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng uỷ Khối về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối trước khi trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
          2.4- Phối hợp:
          a) Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng uỷ Khối và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng uỷ Khối.
          Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.
          Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
          b) Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ Đảng bộ Khối và cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối.
          2.5- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan uỷ ban kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao:
          a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối.
          b) Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối.
          c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối khi cần thiết.
          d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao.
 

IV - Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối

 
          1- Chức năng
          1.1- Là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối, công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo).
          1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng uỷ Khối.
          2- Nhiệm vụ
          2.1- Nghiên cứu, đề xuất:
          a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá tại Đảng bộ Khối; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
          b) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ về công tác tuyên giáo, dân vận.
          c) Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
          d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
          đ) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo, dân vận.
          2.2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
          a) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Khối trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận.
          b) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận cho cấp uỷ cơ sở. Hướng dẫn cấp uỷ cơ sở sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.
          c) Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.
          2.3- Thẩm định, thẩm tra:
          Đề án, văn bản của các ban tham mưu, giúp việc, các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ Khối có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ Khối, công tác dân vận trước khi trình thường trực Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Đảng uỷ Khối.
          2.4- Phối hợp:
          a) Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo, dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối.
          Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
          Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.
          b) Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối trong xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.
          c) Các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối
          2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao:
          a) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ Đảng uỷ Khối đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Khối; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối.
          b) Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ Khối.
          c) Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
          d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao.
          

 

Tin liên quan