Giới thiệu Đảng ủy Khối

Lịch sử thành lập và tên gọi qua các thời kỳ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

09-11-2018 14:29

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của Liên khu ủy Việt Bắc, giữa năm 1954 Tỉnh ủy Lạng Sơn đã báo cáo, đề nghị Liên khu ủy Việt Bắc xem xét, quyết nghị để Tỉnh ủy Lạng Sơn được thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn. Ngày 27 tháng 9 năm 1954, Liên khu ủy Việt Bắc đã ban hành Nghị quyết công nhận đề nghị của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn).

      Đến năm 1960 theo quyết định của Tỉnh ủy, Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn được đổi tên thành Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn.
      Ngày 27 tháng 12 năm 1975, tại kỳ họp thứ hai Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa V) đã quyết định hợp nhất tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng thành tỉnh Cao Lạng; các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh nhanh chóng được sáp nhập và Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn sáp nhập với Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Cao Bằng thành Đảng bộ Chính dân Đảng tỉnh Cao Lạng, trụ sở làm việc tại thị xã Cao Bằng.
      Đến ngày 09 tháng 10 năm 1978, Tỉnh ủy Cao Lạng ban hành Nghị quyết số 336/NQ-TUCL về giải thể Đảng bộ Chính dân Đảng tỉnh Cao Lạng. Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tách tỉnh Cao Lạng trở lại hai tỉnh cũ là Lạng Sơn và Cao Bằng.
      Giai đoạn 1978-1984, trong bối cảnh Đảng bộ Chính dân Đảng tỉnh đã giải thể, một số chi bộ, đảng bộ các cơ quan tỉnh trực thuộc Đảng bộ huyện Chi Lăng, một số trực thuộc Thị ủy Lạng Sơn, cơ cấu tổ chức không đồng bộ; một số chi bộ gặp khó khăn trong sinh hoạt, hoạt động yếu kém, quần chúng, nhất là đoàn viên thanh niên có nguyện vọng tha thiết vào Đảng nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Trước thực trạng đó, ngày 14 tháng 5 năm 1984, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 56-NQ/TU về việc thành lập Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.
Giai đoạn 1984-1997 do điều kiện thiếu cán bộ nên Đảng ủy chưa thành lập được các ban chuyên trách theo Nghị quyết số 56-NQ/TU, ngày 14 tháng 5 năm 1984 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước yêu cầu nhiệm vụ, ngày 27 tháng 4 năm 1998 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 258-QĐ/TU về việc thành lập các ban chuyên trách của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh gồm Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng uỷ.

 

Tháng 10 năm 2003, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đổi tên thành Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh; đến tháng 5 năm 2010 đổi tên thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan