Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội Khối các cơ quan tỉnh trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

03-12-2022 14:24

      Hiện nay, các thế lực phản động chống đối trong và ngoài nước không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, sử dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta. Chúng tìm mọi thủ đoạn, chiêu thức tinh vi và sự “hà hơi tiếp sức” của các thế lực phản động bên ngoài nước với phương châm “nói nhiều sẽ tin” liên tục tạo dựng và lan truyền các nguồn thông tin xấu độc , “thổi phồng” tiêu cực, “bóp méo” sự thật, phủ nhận những giá trị khoa học, bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; bôi nhọ, xúc phạm, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo;… tạo sự hoang mang, dao động, “xói mòn” niềm tin để tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

      Trước diễn biến tình hình phức tạp trên, các tổ chức chính trị - xã hội (CTXH) trực thuộc Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Câu lạc bộ Lý luận trẻ, lực lượng cộng tác viên của các tổ chức CTXH được thành lập và định hướng thực hiện nhiệm vụ. Đoàn thanh niên Khối duy trì chia sẻ thông tin tốt trên chuyên mục “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” và năm 2022 chia sẻ 900 bài viết trên trang mạng xã hội; Hội Cựu chiến binh Khối chỉ đạo duy trì phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Chỉ đạo các tổ chức CTXH cơ sở tổ chức nhiều diễn đàn, hoạt động giao lưu, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
 
Đoàn Khối tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ
 
      Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, thông tin bùng nổ, khó kiểm soát như hiện nay, các tổ chức CTXH còn có những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cụ thể đó là: Chưa chủ động, kịp thời trong cung cấp thông tin chính thống, chia sẻ thông tin tích cực, pha loãng thông tin xấu độc, sai trái trên mạng xã hội. Việc khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội còn hạn chế. Vẫn còn một bộ phận đoàn viên, hội viên nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm cá nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; còn thờ ơ, e ngại chia sẻ những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, có nhiều luồng thông tin trái chiều.
 
      Để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức CTXH, cán bộ, đoàn viên, hội viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian tới các tổ chức CTXH cần chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
 
      Trước hết, các tổ chức CTXH tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi tổ chức CTXH, cán bộ, đoàn viên, hội viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quán triệt mỗi đoàn viên, hội viên cần chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nắm vững, hiểu sâu, từ đó cụ thể hóa, vận dụng phù hợp vào thực tiễn. Đặc biệt, cần chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, trang bị các kỹ năng sàng lọc, năng lực phân biệt đúng – sai, khả năng đề kháng, miễn nhiễm trước các thông tin xấu, độc, để nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng.
 
      Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, giáo dục cho đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về phương pháp luận khoa học và các giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng của Đảng; cơ sở lý luận, thực tiễn và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức sinh động, phù hợp xu thế như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến, tuyên truyền trực quan, video, inphograpphic tuyên truyền,… phù hợp với từng đối tượng.
 
      Thứ ba, thông qua nhiều hình thức chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận. Phát huy vai trò nòng cốt của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên, tổ thông tin tuyên truyền, tổ phản biện,… của các tổ chức CTXH trong việc nhận diện, phát hiện, phản ánh, đề xuất giải pháp và phối hợp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, pha loãng thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng.
 
      Thứ tư, phát động và duy trì hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”trong các tổ chức CTXH, tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên các trang, nhóm mạng xã hội, tạo môi trường mạng lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của hội viên, đoàn viên, thanh niên. Duy trì thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên đồng thuận nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh.
 
      Điều quan trọng nhất trong việc phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là các tổ chức CTXH cần tăng cường phối hợp, đề ra giải pháp đoàn kết, tập hợp, gắn kết chặt chẽ các đoàn viên, hội viên của mình. Chú trọng củng cố niềm tin, khơi dậy tình yêu quê hương, khát vọng phát triển đất nước, lòng tự tôn dân tộc trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên; làm cho mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên phải suy nghĩ, trăn trở khi các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ra sức chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng của đất nước, hạ thấp uy tín của quốc gia, dân tộc, từ đó đồng lòng, quyết tâm cùng nhau đấu tranh phản bác, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.
 
Hoàng Thị Thu Trang - Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan