Hội cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Cựu chiến binh cơ sở năm 2023.

03-07-2023 09:14

     Ngày 28 và 29/6/2023 tại Hội trường tầng 3, trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 68 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng của 18 Hội Cựu chiến binh cơ sở.

 
 
Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối triển khai chuyên đề tại hội nghị tập huấn
 
     Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh triển khai, quán triệt 04 chuyên đề: Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; một số chính sách liên quan đến Cựu chiến binh, quy định về chế độ báo cáo, quản lý hồ sơ hội viên cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và được nghe đồng chí báo cáo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
  
    
Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị tập huấn
 
     Cán bộ Hội Cựu chiến binh đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu nội dung các chuyên đề được báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh nắm chắc, hiểu sâu, vận dụng thực hiện để nâng cao chất lượng công tác Hội Cựu chiến binh tại cơ sở.
Nguyễn Đình Thuần, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan