Tin tức

Thông báo kết quả tuần 4 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng

30-08-2022 07:55

 1. Danh sách cá nhân đạt giải

2. Tổng hợp số lượt người tham gia dự thi

Tin liên quan