Tin tức

Thông báo kết quả tuần 5 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng

05-09-2022 15:49

 1. Danh sách cá nhân đạt giải

2. Tổng hợp số lượt người tham gia dự thi

Tin liên quan