Tin tức

Công tác tuyên giáo của Đảng: Đổi mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

01-08-2023 15:52

 Trải qua 93 năm xây dựng và phát triển, ngành tuyên giáo của tỉnh luôn khẳng định được vai trò trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội. Từ đó, tạo thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Các đại biểu dự hội thảo khoa học “Thực trạng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ chức (Ảnh: THANH MAI)
Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Trên cơ sở tài liệu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống Công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.
Nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết
Trong 93 năm qua, ngành tuyên giáo nói chung và ngành tuyên giáo của tỉnh ta nói riêng đã phát huy vai trò “đầu tàu” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là cấu nối quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với người dân trên địa bàn.
Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trước tình hình mới, ban tuyên giáo các cấp chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với cấp ủy các cấp nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đều sát với tình hình địa phương, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đồng thuận của Nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo đó đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Với chức năng là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; quán triệt văn kiện các hội nghị trung ương, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; các chủ trương, chính sách của tỉnh…
Nếu như trước đây, việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị được thực hiện qua từng cấp thì trong những năm gần đây, việc tổ chức quán triệt được kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhờ đó, vừa góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và quan trọng là tạo điều kiện để cấp cơ sở được quán triệt, được tiếp thu sớm các văn bản chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết từ cấp trên, để từ đó chủ động trong xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo thống kê, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đạt từ 95% trở lên.
Qua từng năm, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng được chú trọng và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Điển hình nhất là việc tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong hai năm 2022, 2023 cùng với việc bám sát hướng dẫn, nội dung chuyên đề của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, biên soạn tài liệu chuyên đề từng năm phù hợp với thực tiễn, yêu cầu của tỉnh để gửi đến cấp ủy các cấp (đã cấp được hơn 11 nghìn cuốn tài liệu).
Trong việc quán triệt Kết luận số 01, các huyện ủy, thành ủy cũng bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, có những sáng tạo, đổi mới trong cách thức tuyên truyền. Đơn cử như tại Đảng bộ huyện Chi Lăng, ngoài việc cấp tài liệu chuyên đề từng năm đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng có cách làm riêng. Ông Lô Minh Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Để việc học và làm theo Bác đi sâu vào thực tiễn, ban đã tổng hợp tóm tắt thành tích của 68 tập thể, 105 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2021 gửi các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Không chỉ vậy, một số huyện ủy, thành ủy đã chủ động xây dựng các đề án, chỉ thị để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cụ thể như Thành uỷ Lạng Sơn với Đề án số 03 ngày 7/9/2021 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025”; Huyện uỷ Hữu Lũng ban hành Đề án số 03 ngày 8/7/2022 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện đến năm 2025”…
Các đại biểu tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức (Ảnh: PHƯƠNG DUNG)
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên giáo
Những năm gần đây, một trong những điểm nhấn của ngành tuyên giáo đó là khai thác, sử dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo.
Trước hết, đó là việc ứng dụng các nền tảng web để tổ chức các cuộc thi trực tuyến. Cụ thể, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động một số cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet như “Tìm hiểu 190 năm ngày thành lập tỉnh”, “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh”. Mỗi cuộc thi đều thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân với hàng trăm nghìn lượt người tham gia thi. Tương tự, ban tuyên giáo các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc cũng tích cực phát động các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến như cuộc thi “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng” ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hay cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện Chi Lăng” do Huyện ủy Chi Lăng tổ chức.
Bà Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet là một trong những hình thức đổi mới phương pháp tiếp cận nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đây đã góp phần để cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung về lý luận chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, từ đó có thêm kiến thức cần thiết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Hiện nay, hầu như các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn đều có nhóm zalo hoặc các fanpage, trang tin điện tử. Do đó, ban tuyên giáo các cấp đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thông tin, sự kiện kỷ niệm của đất nước, của tỉnh… qua các trang tin điện tử và mạng xã hội như zalo, facebook. Trong đó phải kể đến một số fanpage nhận được sự quan tâm của công chúng như: Trang tin Cao Lộc (hơn 10 nghìn lượt người theo dõi), Thành phố Lạng Sơn – “Thành phố Hoa Đào” (hơn 18 nghìn lượt người theo dõi… Nhờ đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh nói chung cũng như của từng huyện, thành phố nói riêng.
Công tác tuyên giáo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
Nhờ việc đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết… đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm được các nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống.
Đồng thời, công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức; công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống thực hiện theo kế hoạch. Chủ động trong việc cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về những sự kiện lớn của đất nước và quốc tế; kịp thời chỉ đạo định hướng tư tưởng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kinh tế – xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Những nỗ lực của ngành tuyên giáo toàn tỉnh đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 – 2023 ước đạt 7,11%; kinh tế cửa khẩu được tập trung phát triển nhanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp được chú trọng đầu tư, nâng cấp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 88/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 17 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Đồng chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết thêm: Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ được giao, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác chính trị tư tưởng, đạo đức. Đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu kịp thời cho cấp ủy những vấn đề bức xúc nảy sinh trong lĩnh vực công tác tuyên giáo; chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị trong hoạt động báo chí, văn hóa văn nghệ, khoa giáo; chủ động triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc.
 
Nguồn: Baolangson.vn

Tin liên quan