Tin tức

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

30-11-2023 14:41

     Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng điển hình tiên tiến trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tạo các phong trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua.

     Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Thành lập đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi giao lưu, gặp mặt, học tập kinh nghiệm và báo công với Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để biểu dương, cổ vũ những điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.
 
 
 
Các đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Lạng Sơn tham dự Đoàn báo công
dâng Bác tại Nghệ An
 
     Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chú trọng xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tại cơ quan. Trong 11 tháng đầu năm 2023, tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiều cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được biểu dương, khen thưởng trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trên nhiều mặt công tác như: Tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hoạt động và đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet mạng xã hội năm 2023. Tập thể phòng Tuyên truyền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; công bố Kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Chính uỷ Quân khu I tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm (2021-2023) thực hiện Quy chế phối hợp chỉ đạo công tác tuyên huấn, tuyên giáo giữa Cục Chính trị quân khu I với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 6 tỉnh trên địa bàn”; Giấy khen của Trưởng ban chỉ đạo khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 tỉnh Lạng Sơn. Tập thể Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023) và 14 lượt cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành.
 
 
 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho đại diện tập thể có
 thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
 
     Có thể khẳng định, việc chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tạo các phong trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua.
                                                                                              Vũ Thúy Quỳnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tin liên quan