Văn bản Ban Tuyên Giáo

Hướng dẫn công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD ctac tuyen truyen va trien khai thuc hien mot so nvu ctac TG nam 2024.pdf

Tin liên quan