Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Sao lục số 77-BS/ĐUK, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

17-11-2021 09:20

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CT nguoi viet nam uu tien dung hang viet nam.PDF

Tin liên quan