Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

28-07-2022 14:36

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH hoc tap, tuyen truyen, trien khai thuc hien NQTW5 khoa XIII.pdf

Tin liên quan