Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

25-11-2022 16:27

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH DUK thuc hien DA05 TU ve dmoi pthuc hd MTTQ, cac to chuc CTXH (Trinh).pdf

Tin liên quan