Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

30-11-2022 10:26

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH DUK hoc tap, qtriet va tuyen truyen NQ TW6 khoa XIII.pdf

Tin liên quan