Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch lựa chọn,chỉ đạo điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt”

15-02-2023 14:15

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Ke hoach chi dao lua chon chi dao diem mo hinh CHI BO 4 TOT - phat hanh.pdf

Tin liên quan