Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2023.

02-03-2023 08:17

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T3-2023.pdf
2 DC tuyen truyen 110 nam Ngay sinh dc Chu Huy Man.pdf
3 14.2_ Quyet dinh phan cong do dau các xa.huyen NTM 22-25.pdf
4 Danh sách phân công giúp đỡ hỗ trợ xã NTM và NTM nâng cao.pdf
5 BIEU XDNTM nam 2023 (T12-2022).pdf
6 17.01_Ke-hoach-thuc-hien-nong-thon-moi-2023-T12 (sua).pdf
7 NQ so 22 ve phong thu dan su.PDF
8 TOAN VAN TAI LIEU PHUC VU HOI THAO 80 NAM DE CUONG VAN HOA VIET NAM.pdf
9 NQ 36 ung dung cong nghe sinh hoc.PDF
10 01-cp.signed.pdf
11 202301. Chi thi phat dong thi dua nam 2023 (1)_0.pdf
12 NQ 31 ve phuong huong nhiem vu phat trien HCM.PDF
13 06.signed.pdf
14 104-cp.signed.pdf
15 KL 44 ve chi dao hoat dong Hoi chu thap do.PDF

Tin liên quan