Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 03/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

09-03-2023 14:11

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH tong ket 10 nam NQ11,12 DUK .pdf
2 4.DC BC tong ket 10 nam NQ11 DUK.doc
3 DC BC tong ket 10 nam NQ12 DUK.doc
4 Bieu 1-BC tket 10 nam NQ11 DUK.xlsx
5 Bieu 2- BC tket 10 nam NQ11 DUK.xls
6 Bieu 3-BC tket 10 nam NQ11 DUK.xls
7 Bieu 1- BC tket 10 nam NQ12 DUK.xlsx

Tin liên quan