Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2023.

03-04-2023 10:11

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T4-2023.pdf
2 CVTU thuc hien Chi thi so 18 cua Ban Bi thu_Ban hanh.pdf
3 CT 20 .pdf
4 CT 18 phan bien xa hoi .PDF
5 NQ-06-TW.pdf
6 NQ 18.PDF
7 QD-99-TW.pdf
8 NQ 20 TW.PDF
9 KH cua TU thuc hien CT 17 cua BBT ve AN-ATTP.pdf
10 Chương trình hành động số 74_1.PDF
11 CT so 17 ve an toan thuc pham.PDF
12 chuong trinh hanh dong so 71 CTr_1.PDF
13 Chương trình hành động số 73_1.PDF
14 Kế hoạch của BTV tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20.pdf

Tin liên quan