Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

13-04-2023 16:09

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD sinh hoat ctri tu tuong TP cua TBT ve PCTN TC.pdf
2 Sach cua TBT ve kien quyet, kien tri dtranh phong chong TNTC.pdf

Tin liên quan