Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV DUK ve tt thuc hienCT 21 ve GD nghe nghiep; KL so 54 ve TT QD 99, CT 23TU.pdf
2 Chi thi so 21 cua BBT ve giao duc nghe nghiep.PDF
3 HD quan triet CT 21 cua TW.pdf
4 HD quán triệt, KL54 cua BBT.pdf
5 HD thuc hien QD 99.PDF
6 KL so 54 cua BBT.PDF
7 KH so 20 cua TU ve trien khai NQ HN T4 Khoa XII.PDF
8 Mau BC quan triet CT 21, KL 54 .docx

Tin liên quan