Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2023

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T8-2023.pdf
2 1. Ke hoach thi bi thu chi bo nam 2023.pdf
3 3. CV tuyên truyền Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam.pdf
4 4. TBVP CV 767_TTXVN-6605_1.PDF
5 5. HD tuyen truyen NQ 121 cua TU ve cong an.pdf
6 6. Nghị quyết số 121 cua TU.PDF
7 7. HD quán triệt, TTr CT 23 của TW.pdf
8 9. Chi thi 23 cua TW ve ATGT.pdf
9 11. CV tăng cường công tác truyền thông chính sách.pdf
10 12. CT-07 tang cuong truyen thong chinh sach.pdf
11 13. Quy dinh 113 cua Tinh uy.PDF
12 14. Quy dinh so 114-QĐ_TW_11072023_01-signed.pdf
13 15. Nghi dinh so 48-cp.signed.pdf
14 16. Nghi quyet so 105 cua chinh phu-nq.signed.pdf
15 17. Nghị quyết số 116 cua Tinh uy.PDF
16 18. Ket luan 50 cua Bo ctri ve tiep tuc thuc hien NQ 18.PDF
17 19. Ket luan 1323 ve bo tri can bo sau ky luat.PDF
18 20. Chỉ thị số 24 cua TU lanh dao dai hoi MTTQ.PDF
19 21. Đề án số 08 cua TU.PDF
20 22. Quy che so tay dang vien Lạng Sơn 072023.pdf
21 ĐC tuyên truyền 113 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri.doc
22 Đề cương khu cong nghiep Vsip 2 sau ra soat 1.doc
23 HD quán triệt, KL54 cua BBT.pdf
24 KL 54 cua Ban bi thu.PDF

Tin liên quan